Kor’an

Korte Soera’s en Doe’a’s voor het Gebed (Nederlands)

Soerat Al-Faatihah
Bismillâhir-rahmânir-rahiem Alhamdoe Liel-laahi Rab-biel- ‘aalamien. Ar-rahmaa-nier Rahiem. Maa-liki Jaumied-dien. ‘Ie-jaa Kana ‘Bodo Wa ‘Ie-jaa Kanas Ta-‘ien. Ih-dienas-siraatal Moestaqiem. Siraatal-lazhiena An-amta Alai-hiem. Ghairiel Magh-doebi Alaihiem Wa Lad-daaal-lien.(Aamien)

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof zij Allah de Heer der werelden. De barmhartige, de genadevolle. Meester van de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen Smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad. Het pad degenen aan wie U gunsten heeft geschonken. Niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden. Amien.

 

Soerat Al-Fiel / De Olifant
Bismillâhir-rahmânir-rahiem Alamtara kayfa fa’ala rabbuka bi ashabil fiel. Alam jadjal kajdahoem fi tadliel. Wa aesala alaihim tajran ababiel. Tarmiehim bi hi- djaratim min sjiddjiel. Fadja alahoem ka-asfim ma’-koel.

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.Hebt gij niet gezien hoe uw Heer met de bezitters van de olifant gehandeld heeft? Heeft Hij hun verraderlijke plan niet op een verwarring doen uitlopen? En vogels in vluchten nedergezonden op hen. Die harde stenen op hen wierpen? Zo heeft Hij hen als afgekauwd stro gemaakt.

 

Soerat Quraish / Quraish
Bismillâhir-rahmânir-rahiem Li-ielâfi qoeraish Ielâfihim rihlatas-sjitâa’i was-sayf Fal ya`boedôe rabba hâdzal-bayt  Alladzie at`amahoem min djôe`iw-wa âmanahoem min ghauf.

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Vanwege de bescherming van de Quraish, Ter bescherming om [te kunnen] reizen in de winter en in de zomer. Laten zij dan toch de Heer van dit huis {Ka‘ba} aanbidden. Die hun van voedsel tegen de honger voorziet en hen veilig stelt tegen gevaar.

 

Soerat Al-Ma’un / De Noden van Buren
Bismillâhir-rahmânir-rahiem Ara aitallazie joekaz-ziboe biddien. Fa zalikal-lazie jadoe-oel jatiem. Wa la jahoeddoe ala ta’amiel miskien. Fa wayloen lil moesallien. Allaziena hoem an salatihim sahoen. Allaziena hoem joeraa’oen. Wa jamma’ oenal ma’oen.

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Hebt gij hem gezien, die de Dag des Oordeels loochent? Dat is hij, die de wees hard behandelt. En [anderen] niet aanspoort om de armen te spijzigen. Derhalve, wee over de biddenden. Die onverschillig zijn in hun gebeden. Die doen om gezien te worden.   En de aalmoes niet geven.

 

Soerat Al-Kauthar / Overvloed
Bismillâhir-rahmânir-rahiem Innâa a`taynâkal-kauthar. Fa salli li-rabbika wa-nhar. Inna sjâni’aka hoewal-abtar

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Waarlijk, Wij hebben u overvloed van het goede gegeven. Derhalve, bid tot uw Heer en breng een offer. Waarlijk, uw vijand – hij is degene die van het goede is afgesneden.

 

Soerat Al-Kafiroen / De Ongelovigen
Bismillâhir-rahmânir-rahiem Qoel yâa ay-yoehâl-kâfirôen. Lâa a`boedoe mâ ta’boedôen. Wa lâa antoem`âbidoena mâa a’boed. Wa lâa anâ `âbidoem-mâ `abattoem. Wa lâa antom `âbidôena mâa a’boed. Lakoem dienoekoem  wa liya dien

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg: O gij ongelovigen. Ik aanbid niet wat gij aanbidt. En niet aanbidt gij wat ik aanbid. En ik zal niet aanbidden wat gij aanbidt.. En niet zult gij aanbidden wat ik aanbid. Aan u uw godsdienst en aan mij mijn godsdienst.

 

Soerat Al-Nasr / De Overwinning
Bismillâhir-rahmânir-rahiem Idzâ djâa’a nasrollâhi wal-fath. Wa ra’aytan-nâsa yadcholoena fiedienillâhi afwâ-dja. Fa sabbih bi-hamdi rabbika wastaghfirho Innaho kâna tawwâba.

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Wanneer de hulp van Allah en de overwinning komt. En gij de mensen in scharen de godsdienst van Allah ziet binnengaan. Lofprijs dan en roem uw Heer en vraag Hem om vergiffenis; waarlijk, Hij is een, die zich keert tot de berouwvolle.

 

Soerat Al-Masad / De Palmvezel, De Vlam
Bismillâhir-rahmânir-rahiem Tabbat yadâa abie lahabiw-wa tabb. Mâa aghnâ `anho maaloehoe wa mâ kasab. Sa yaslâ nâran dzâta lahab. Wa-mra’atoehoe, Hammâlatal-hatab. Fie djie-dihâ habloem-mim-masad

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.Moge de handen van Aboe Lahab verloren gaan en moge hij zelf verloren gaan!. Zijn bezit en wat hij verdient, zullen hem niet baten. Hij zal weldra branden in een vuur van vlammen. En ook zijn vrouw, de draagster van brandhout, Aan haar nek een koord van vezels.

 

Soerat Al-Ikhlas / Zuiverhed
Bismillâhir-rahmânir-rahiemQoel hoewallaahoe ahad. Allaahoes-samad. Lam yalid wa lam yoelad. Walam yakoellahoe koefoewen ahad.

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg: Hij is Allah, de Enige. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij verwekt niet, noch is verwekt. En er is niemand die met Hem vergelijken is.

 

Soerat Al-Falaq / De Dauw
Bismillâhir-rahmânir-rahiem Qoel a’oedzoe bi-Rabbil-falaq. Min sjarri maa galaq. Wa min sjarri ghaasigin idzaa waqab. Wa min sjarrin-naffaatsaati fiel’oeqad. Wa min sjarri haasidin idzaa hasad.

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.Zeg: “ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad. Tegen het kwaad wat Hij geschapen heeft en tegen het kwaad van de duisternis komt. Tegen het kwaad van degene die op knopen blazen en tegen het kwaad van de jaloerse wanneer hij jaloers is”

 

Soerat Al-Nas / Mensheid
Bismillâhir-rahmânir-rahiemQoel a’oedzoe bi-Rabbin-naas. Malikin-naas. Ilaahin-naas. Min sjarril-waswasil-khannaas.Alladzie yoewaswisoe fie soedoerin-naas. Minal-djinnati wannaas.

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle.Zeg: “ik zoek mijn toevlucht bij de Heer der mensheid, de Koning der mensheid, de God der mensheid. Tegen het kwaad van de influisteraar. Die in de borsten van de mensen fluistert, van onder de djinns en mensen.”

 

Ayat al-Kursi / De Troonvers
Bismillâhir-rahmânir-rahiemAllahoe la ilaha illaa hoewal-hayyol-Qayyoem. La ta’chodzohoe sinaton wala noum. Lahoe maa fies-samawati wa ma fiel-ard. Man dzal-ladzie yasjfa’o indahoe illa bi-idnih. Ya’lamo ma bayna aydiehim wa ma chalfahom wa la  yohitoena bi sjai-im min ilmihie illa bima sja’a Wasia korsiyyohos-samawati wal’ard. Wala ya’oedohoe hifzohoma Wa howal-Aliyyol-Aziem.

Vertaling
In de naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Allah ! er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestaande. Sluimer, noch slaap overmant Hem. Al wat in de hemelen en wat op aarde is, behoort Hem. Wie kan bij Hem bemiddelen zonder Zijn verlof ? Hij kent hetgeen voor hen is en wat achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde. En het waken over beiden vermoeit Hem niet ; Hij is de Verhevene de grote.

 

Doe’a’s

Soebhanaka / Glorie
Soebhana-kal-lahoem-ma Wa Bi-hamdika wa Tabarakas Moeka Wa ta’ala Djad-doeka Wa la ielaha Ghairoek.

Vertaling
Glorie zij aan U, O Allah, en ik projs U. Gezegend is Uw naam en U bent Verheven. Er is geen andere god dan U.

 

Attah’ieyyaatoe / Lofuitingen
Attah’ieyyaatoe liellaah wassalawaatoe watthayyiebaatoe, Assalaamoe ‘alayka ayyoeha Annabiyyoe warah’matoe Allaahie  wabarakaatoeh, Assalaamoe ‘alayna wa ‘ala ‘iebaadie Allaahie Assaalieh’ien,  Ash-hadoe  Allaa ielaaha iella Allaah, wa ash-hadoe anna Moeh’ammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh

Vertaling
Alle lofuitingen, alle gebeden en alle reine woorden komen toe aan Allah. Vrede zij met jou , O Profeet, en de genade en zegeningen van Allah. Vrede zij met ons en met alle rechtschapen dienaren van Allah . Ik getuig dat niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah. Ik getuig dat Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) zijn dienaar en boodschapper is.

 

Allaahoemma Sallie
Allaahhoemma sallie ‘ala Moeh’ammadien wa ‘ala aalie Moeh’ammadien, Kamaa sallayta ‘ala Iebraahieema wa ‘ala aalie iebraahieema iennaka h’amiedoeın madjied,

Vertaling
O Allah, schenk genade en eer aan Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en aan zijn familie en de ware volgelingen van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem), net zoals U genade en eer aan Ibrahiem (vrede zij met hem) schonk en aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem (vrede zij met hem). Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.

 

Allaahoemma Baariek
Allaahoemma baariek ‘ala Moeh’ammadien wa ‘ala aalie Moeh’ammadien, Kamaa baarakta ‘ala Iebraahieema wa ‘ala aalie iebraahieema iennaka h’amieedoen madjeed

Vertaling
O Allah, schenk zegeningen aan Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem) en aan zijn familie en de ware volgelingen van Mohammed (Allah’s vrede en zegen zij met hem), net zoals U zegeningen schonk aan Ibrahiem (vrede zij met hem) en aan zijn familie en de ware volgelingen van Ibrahiem (vrede zij met hem). Waarlijk, U bent prijzenswaardig, de Geweldige.

 

Koenut (1)
Allahoem-ma Ienna Nasta ; Ienoeka Wa Nastagh-fieroeka Wa Noe’mino Bika Wa Na-tawak-kaloe ‘Alaika Wa Noesjnie ‘Alaika Gharia Wa Nasj-koeroeka Wa Laa nakfoeroeka Wa Nagl’o Wa Natroekoe Man-jaf-djroek.

Vertaling
O Allah ! wij roepen Uw hulp in en smeken U om vergiffenis, en wij geloven in U en hebben vertrouwen in U en wij prijzen U op zo goed mogelijke wijze, en wij bedanken U, en wijn zijn U niet ondankbaar, en wij verzaken en verwerpen degenen die U niet gehoorzamen.

 

Koenut (2)
Allahoem-ma Ie-jjaaka-na ‘Boedoe Wa laka Noesal-lie Wa Nas-djoedoe Wa Ielaika-nas’aa Wa Nah-fidoe Wa Nardjoe Rahma-ta-ka Wa Naksja ‘Azaabaka inna Azaabaka Biel Koeffaari Moelhieq.

Vertaling
O Allah ! wij aanbidden U en bidden U aan en werpen onszelfe voor U neer. En wij haasten ons naar U toe en dienen U en hopen dat wij Uw barmhartigheid mogen ontvangen, en wij vrezen Uw straf, die zeker de ongelovigen treffen.

 

Rabbana atina
Rabbana atina fid-doenja hasanah wa fi al -akhirati hasanah wa qina ‘adaba Nar.

Vertaling
Onze heer, geef ons wat goed in deze wereld en ook in het hiernaamals is. En redt ons van de kwellingen van het vuur.

 

Rabbanaghfirli
Rabbanaghfirli wali walidayya wa li jami’i al moeminina jauma  yaqoemoe al hisab.

Vertaling
O onze Heer, vergeef mij en mijn ouders en al de gelovigen op de Dag waarop  de afrekening zal geschieden.